[ad_1]

رئیس جمهور الهام علی اف فرمانی را تصویب کرد که “مقررات مربوط به مأموریت های ویژه رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان” را تصویب می کند.

این فرمان “آیین نامه نمایندگی های ویژه رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان” را تصویب می کند (پیوست).

دستگاه های مرکزی و محلی قدرت اجرایی و دستگاه های دولتی فعالیت خود را در مناطق مربوطه انجام می دهند ، جایی که نمایندگی ویژه رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان ایجاد شده است ، با هماهنگی نماینده ویژه رئیس جمهور جمهوری جمهوری آذربایجان در قلمرو مربوطه.

کابینه وزیران جمهوری آذربایجان مسائل ناشی از این مصوبه را حل و فصل خواهد کرد.

XXX

آیین نامه مربوط به نمایندگی های ویژه رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان

تصویب شده توسط فرمان رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان در تاریخ 4 فوریه 2021.

1. مفاد کلی

1.1 نمایندگی ویژه رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان (از این پس نمایندگی ویژه نامیده می شود) واحد ساختاری دولت رئیس جمهوری آذربایجان است که تعهدات مندرج در این آیین نامه را در سرزمین های آزاد شده انجام می دهد.

1.2 این مأموریت ویژه با توجه به قانون اساسی جمهوری آذربایجان ، معاهدات بین المللی که جمهوری آذربایجان عضو آن است ، قوانین جمهوری آذربایجان ، احکام و دستورات رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان ، این اساسنامه و سایر موارد اعمال حقوقی

1.3 نمایندگی ویژه در انجام وظایف و اعمال حقوق خود با نهادها و م institutionsسسات دولتی تعامل دارد.

1.4. مأموریت ویژه فعالیت خود را در واحد اداری-سرزمینی یا قسمتهای آن (از این پس – قلمرو مربوطه) ، تعیین شده توسط رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان انجام می دهد و اختیارات آن محدود به این قلمرو است. ماموریت ویژه در منطقه مربوطه واقع شده است.

2. مناطق فعالیت مأموریت ویژه

2.1 فعالیت های مأموریت ویژه به شرح زیر است:

2.1.1 برای اطمینان از توسعه رشته مربوطه مطابق با اهداف تعیین شده.

2.1.2. برای هماهنگی فعالیت ارگان های دولتی (نهادها) و شعب محلی آنها برای دستیابی به اهداف ، مربوط به توسعه چشم انداز سرزمین مربوطه ؛

2.1.3. سازماندهی حفاظت از اموال در قلمرو مربوطه ، استفاده موثر از املاک دولتی و همچنین اجرای فعالیتها در کارآفرینی ، برنامه ریزی شهری ، ساخت و ساز و سایر مناطق ؛

2.1.4. در جهت های دیگر تعیین شده توسط رئیس جمهوری آذربایجان اقدام کند.

3. وظایف و حقوق مأموریت ویژه

3.1 مسئولیت های نماینده ویژه به شرح زیر است:

3.1.1 برای اطمینان از فعالیت هماهنگ ارگانهای دولتی (نهادها) ، شعب محلی آنها و سایر سازمانها در قلمرو مربوطه برای دستیابی به اهداف مربوط به توسعه چشم انداز قلمرو مربوطه ؛

3.1.2. برای شرکت در تهیه پیش نویس برنامه های امنیتی ، اقدامات اقتصادی ، اجتماعی ، اشتراکی و سایر اقدامات لازم برای بازگشت و اسکان مجدد جمعیت در منطقه مربوطه و نظارت بر اجرای برنامه های مصوب.

3.1.3. مشارکت در تهیه پیش نویس برنامه های دولتی مربوطه و کنترل اجرای برنامه های مصوب برای دستیابی به بهبود رفاه جمعیت در زمینه مربوطه ؛

3.1.4. سازماندهی اقدامات حفاظت از اموال ، از جمله اموال دولتی ، در قلمرو مربوطه و نظارت بر اجرای آنها.

3.1.5. برای کنترل سازمان موجودی اولیه از امکانات زیرساختی ، قطعات و سایر اشیا estate املاک و مستغلات در منطقه مربوطه ؛

3.1.6. طرح مسایل با نهادهای دولتی (م institutionsسسات) برای جلوگیری از خسارت به اموال ، از جمله اموال دولتی ، ترمیم وضعیت قبلی در رابطه با خسارات ، جبران خسارت و اقدامات دیگر در زمینه مربوطه ؛

3.1.7. ارگانهای دولتی (م institutionsسسات) مربوط ، شهرداریها برای بررسی انطباق اجاره زمین های دولتی و شهری در قلمرو مربوطه با اهداف مربوط به توسعه چشم انداز قلمرو مربوطه ، اقدامات لازم را برای استفاده موثر و حفاظت از کشور انجام می دهند و زمین های شهرداری ؛ طرح مسئله در مقابل؛

3.1.8. برای کنترل شناسایی زمین های کشاورزی و شاخص های کیفیت آنها در منطقه مربوطه ، نگهداری ، ثبت ، ذخیره سازی ، حفاظت از ماشین آلات کشاورزی و ابزار تولید ، حیواناتی که برای اهداف دام نگهداری می شوند و ارزیابی اولیه وضعیت گیاهپزشکی و اپیزوتیک ؛

3.1.9. طرح مسئله خروج موارد خاص از گردش مدنی یا محدودیت گردش مدنی آنها در قلمرو مربوطه ؛

3.1.10. برای بررسی انطباق پروژه های تجاری ، اجرا شده یا ارائه شده توسط نهادهای اقتصادی در زمینه مربوطه ، با اهداف مربوط به توسعه چشم انداز حوزه مربوطه و اقدامات مناسب را انجام دهید.

3.1.11. مشارکت در اجرای موثر سیاست دولت در زمینه برنامه ریزی شهری ، معماری و ساخت و ساز در زمینه مربوطه ، و همچنین سازماندهی کنترل برنامه ریزی شهری در سطح محلی.

3.1.12. برای کنترل حفاظت از سنت های معماری ملی در منطقه مربوطه ، حفاظت و توسعه چشم انداز تاریخی و طبیعی ، رعایت سبک معماری و تحقق الزامات استفاده موثر از چشم انداز یا ظاهر فضایی ؛

3.1.13. برای کنترل موجودی اولیه و حفاظت از اماکن تاریخی و فرهنگی (آثار و بناها) در منطقه مربوطه ؛

3.1.14. برای بررسی انطباق پروژه های ساختمانی ، ساخت و ساز ، ساخت و ساز ، مونتاژ ، مرمت ، بازسازی ، بهسازی و سایر کارهای مشابه در منطقه مربوطه با اهداف مربوط به توسعه چشم انداز منطقه مربوطه و اقدامات مناسب را انجام دهید.

3.1.15. سازماندهی کار حفاظت مقدماتی و حفاظت از محیط زیست ، توپوگرافی و نقشه برداری در منطقه مربوطه ، به منظور استفاده موثر از منابع طبیعی ؛

3.1.16. ارزیابی وضعیت ارائه خدمات فوریت های پزشکی و سایر خدمات فوریت های پزشکی ضروری در زمینه مربوطه و ارائه اطلاعات مربوطه ؛

3.1.17. برای سازماندهی جمع آوری ، حمل و نقل و خنثی سازی زباله های صنعتی و خانگی در منطقه مربوطه ، اقدامات لازم برای از بین بردن محل های دفن زباله غیر مجاز ، ارائه اطلاعات در مورد قوانین مدیریت پسماند ؛

3.1.18. برای مشارکت در اجرای سیاست دولت در زمینه توسعه حمل و نقل و زیرساخت های جاده ای ، مسکن و خدمات عمومی در زمینه مربوطه ؛

3.1.19. برای کنترل ایجاد شبکه ارتباطی لازم در زمینه مربوطه ، ارائه ارتباطات ویژه کارمندان در دستگاه های دولتی (نهادها) ؛

3.1.20. برای کنترل تأمین امنیت عمومی و حفاظت از نظم عمومی در قلمرو مربوطه ، اجرای اقدامات برای اطمینان از امنیت تأسیسات مهم ؛

3.1.21. سازماندهی کار تنظیم رژیم ترافیک در منطقه مربوطه ، انجام هماهنگی در این منطقه ؛

3.1.22. در صورت لزوم ، تعیین رژیم ویژه دسترسی به سرزمین مربوطه و اطمینان از اعمال این رژیم از طریق فرمانده قلمرو مربوطه ؛

3.1.23. برای نظارت بر فعالیت های مین روبی و مین روبی در منطقه مربوطه ؛

3.1.24. سازماندهی ارزیابی اولیه وضعیت تأسیسات انرژی ، از جمله تأسیسات هیدرولیکی ، به منظور از بین بردن عواقب آتش سوزی ، بلایای طبیعی و بلایای انسانی ناشی از آن در منطقه مربوطه و انجام اقدامات حفاظت مدنی مناسب ؛

3.1.25. ارزیابی عملکرد تصمیمات اتخاذ شده توسط رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان توسط ارگانهای دولتی (نهادها) در قلمرو مربوطه و ارائه اطلاعات مربوطه ؛

3.1.26. برای انجام سایر وظایف تعیین شده توسط رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان در قلمرو مربوطه.

3.2 حقوق مأموریت ویژه برای انجام وظایف خود به شرح زیر است:

3.2.1 در ارتباط با اجرای وظایفی که برای مأموریت ویژه تعیین شده است ، با ارگان های دولتی (نهادها) مربوطه مطرح شود

3.2.2. پیشنهادات مربوط به پیش نویس اقدامات قانونی هنجاری ، برنامه های دولتی و سایر اسناد مشابه مربوط به قلمرو مربوطه را ارائه دهد.

3.2.3. برای انجام تجزیه و تحلیل ، تهیه پیشنهادات ، توصیه ها ، نظرات ، منابع ، تحلیلی و سایر مطالب گرا ، ارائه آنها بر این اساس ؛

3.2.4. درخواست کتبی یا شفاهی به ارگانهای دولتی (م institutionsسسات) ، ارگانهای خودگردان محلی ، اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد اطلاعات لازم (اسناد) در مورد موضوعات مربوط به صلاحیت خود و دریافت این اطلاعات (اسناد) از آنها ؛

3.2.5. برای برگزاری جلسات ، کنفرانس ها و رویدادهای مختلف

3.2.6. برای استفاده از سایر حقوق پیش بینی شده توسط قانون

4. سازمان فعالیت های مأموریت ویژه

4.1 ساختار مأموریت ویژه و تعداد کارکنان توسط رئیس جمهوری آذربایجان تعیین می شود.

4.2 نمایندگی ویژه با نمایندگی ویژه رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان (از این پس نماینده ویژه) اداره می شود ، توسط رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان منصوب و برکنار می شود و مستقیماً زیر نظر رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان قرار می گیرد . نماینده ویژه شخصاً مسئول انجام وظایف و حقوق واگذار شده به نماینده ویژه خواهد بود.

4.3 نماینده ویژه می تواند معاون باشد ، که توسط رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان منصوب و برکنار می شود. معاون نماینده ویژه وظایفی را که نماینده ویژه به وی محول کرده انجام می دهد و شخصاً مسئولیت آنها را بر عهده دارد.

4.4 نماینده ویژه ، معاون وی ، افسران مأموریت ویژه باید از مقامات رئیس جمهور جمهوری آذربایجان باشند.

4.5 استخدام و اخراج کارمندان از مأموریت ویژه ، اعمال اقدامات تشویقی و انتظامی علیه آنها توسط رئیس دولت رئیس جمهور جمهوری آذربایجان انجام می شود.

بارگذاری …

[ad_2]

By puCo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *